Vedtægter

Sankt Peder

PETANQUE KLUB

Vedtægter

……………………………….

§1

Klubbens navn er Sankt Peder Petanque Klub.

Klubbens hjemsted er Hellerup.

§2

Klubbens formål er:

 • at spille Pétanque
 • at arbejde for spillets udbredelse
 • at sikre rimelige muligheder for at spille pétanque i Gentofte Kommune
 • at arbejde for et godt sammenhold og kammeratskab blandt medlemmerne

§3

Klubben er åben for såvel aktive som passive medlemmer.

Et passivt medlem spiller ikke selv pétanque, men ønsker alligevel at virke for klubbens formål.

Aktive og passive medlemmer betaler samme kontingent.

§4

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges en formand samt en bestyrelse på yderligere 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til udpegelse af næstformand, kasserer og sekretær.

Der vælges en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg til alle poster kan finde sted.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar/marts.

§5

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret forslag
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under § 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

§6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Spørgsmål afgøres ved simpelt flertal – bortset fra de i § 7 og § 12 nævnte tilfælde.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Afstemningen sker ved håndsoprækkelse, men skal ske skriftligt, hvis 5 eller flere medlemmer kræver det.

§7

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§8

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.

Ligeledes skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis ¼ eller flere af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde denne inden 1 måned og med 14 dages varsel.

§9

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§10

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves årligt i marts/april.

Medlemmerne – herunder bestyrelsesmedlemmerne – hæfter for klubbens økonomiske drift og dispositioner alene ved deres kontingent.

§11

Indmeldelse i klubben sker ved anbefaling af mindst 2 medlemmer, og indbetaling af årets kontingent. Udmeldelse sker automatisk ved 3 måneders kontingentrestance.

§12

(Afløser nuværende § 13)

Opløsning af klubben kan kun ske på en dertil indkaldt generalforsamling og kræver, at 2/3 eller flere af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler anvendes til almennyttige formål jvfr. folkeoplysningsloven.

Vedtægterne i sin nu samlede ordlyd, hvor ændringerne fremstår i forstørret kursivskrift, er vedtaget på generalforsamlingen, den 12. februar, 2006.